Fortbildning i själavård

Fortbildning i enskild själavård 2022-2023 för präster och diakoner.

Anmälan till Fortbildning i själavård med start januari 2023 är nu stängd.

Nästa kursomgång är planerad till hösten 2024. Mer information om kommande fortbildning med länk till anmälan kommer att publiceras här. 

För vem? 

Utbildningen riktar sig dig som är präst eller diakon och har minst två års arbetslivserfarenhet efter din vigning. Du behöver också ha arbetat med själavårdande samtal som en del av din tjänst under samma tidsperiod.  

Kursbeskrivning 

Fokus för denna fortbildning är att skapa utrymme för deltagaren att reflektera över uppgiften som själavårdare. I vår tid ställs själavårdaren inför många olika utmaningar. En av dessa frågor handlar om själavårdarens professionalitet. I mötet med dessa utmaningar är det lätt att börja snegla åt andra praktiker, till exempel psykologi och psykoterapi. Även om kunskaper från psykologi och psykoterapi kan vara till mycket god hjälp för själavårdaren, står inte själavårdens djupaste grund att finna där. Det är något annat som är omistligt för själavården och själavårdaren, det faktum att det är i Gud vi lever, rör oss och är till. Utifrån denna grund kommer själavårdarens egna livserfarenheter att vara i föremål för reflektion och bearbetning under fortbildningens gång.  

 Som kursdeltagare behöver du vara beredd att bereda plats för och ta ansvar för hur och på vilket sätt du går in i denna process. Erfarenheten och utvärderingar från tidigare kurser visar att upplägget ger goda möjligheter att fördjupa förståelsen på sig själv, relationen till Gud och sina medmänniskor. Denna genomlysning ger en gedigen grund för det fortsatta uppdraget som själavårdare. Kursupplägget syftar till att ge struktur och trygghet för den enskilde deltagaren att arbeta med dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt. Ett viktigt mål med fortbildningen är att stärka den enskilde deltagaren i sin tilltro till det själavårdande samtalets möjligheter och den egna förmågan att gå in i ett sådant samtal. 

Fortbildningens upplägg 

Utbildningen är uppdelad på en introduktionsdag samt fyra internat fördelade över ett år. Vid varje internat varvas föreläsningar, handledning gällande själavårdsärenden och delande i mindre grupper, så kallade basgrupper eller delandegrupper. En handledare följer handledningsgruppen under hela året och likaså följer en samtalsledare delandegruppen under året. Dessa ledare har till uppgift att skapa en god struktur och värna om ett tryggt samtalsklimat i grupperna. Inför varje seminarium får deltagarna förbereda sig genom litteraturläsning som sammanfattas i en kortare skriftlig uppgift som lämnas in. Vidare får deltagarna förbereda sig inför seminarierna genom en reflektionsuppgift som sedan delas i delandegrupperna. Det arbete som sker under internaten får deltagaren ta med sig ut i det vardagliga arbetet.  På så sätt sker ett samspel mellan vardagens själavårdande arbete och internatens föreläsningar, handledning och delandegrupper. Utöver detta ska deltagaren gå i egen själavård under utbildningstiden.   

 Fortbildningens delmoment 

  • Introduktionsdag
  • Fyra seminarier i internatform på själavårdsinstitutet, Lilleskog som sträcker sig från måndag förmiddag till torsdag eftermiddag. Dessa seminarier har följande teman:
  • Berättelsen om mig själv
  • Berättelsen om mig själv och andra
  • Berättelsen om mig själv och Gud
  • Berättelsen om mig själv som själavårdare
  • Egen själavård under fortbildningens gång som omfattar tio samtal. Deltagaren ansvarar själv för att kontakta en själavårdare för samtal. Vid behov kan själavårdsinstitutet Lilleskog vara behjälpliga att förmedla kontakt beroende på var i landet deltagaren bor. 
  • Litteraturläsning och skriftlig reflektionsuppgift
  • Förberedelser inför delandegrupper
  • Avslutande skriftligt fördjupningsarbete om ca 10-15 sidor där den enskilde deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt område inom själavården. Detta arbete presenteras i delandegrupperna.

Utbildningsbevis för fortbildningen ges när samtliga delmoment är fullgjorda.  

 

Har du frågor kring kommande Fortbildning i själavård

Varmt välkommen att kontakta David Sjogerlöv, stiftsadjunkt vid Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog på david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se eller 0322-512 87