Fortbildning i själavård

Fortbildning i enskild själavård 2022-2023 för präster och diakoner.

Fortbildning i enskild själavård för diakoner och präster 

Ännu finns ett par utbildningsplatser kvar och möjlighet att komma in med din ansökan!

För vem? 

Utbildningen riktar sig dig som är präst eller diakon och har minst två års arbetslivserfarenhet efter din vigning. Du behöver också ha arbetat med själavårdande samtal som en del av din tjänst under samma tidsperiod.  

Kursbeskrivning 

Fokus för denna fortbildning är att skapa utrymme för deltagaren att reflektera över uppgiften som själavårdare. I vår tid ställs själavårdaren inför många olika utmaningar. En av dessa frågor handlar om själavårdarens professionalitet. I mötet med dessa utmaningar är det lätt att börja snegla åt andra praktiker, till exempel psykologi och psykoterapi. Även om kunskaper från psykologi och psykoterapi kan vara till mycket god hjälp för själavårdaren, står inte själavårdens djupaste grund att finna där. Det är något annat som är omistligt för själavården och själavårdaren, det faktum att det är i Gud vi lever, rör oss och är till. Utifrån denna grund kommer själavårdarens egna livserfarenheter att vara i föremål för reflektion och bearbetning under fortbildningens gång.  

 Som kursdeltagare behöver du vara beredd att bereda plats för och ta ansvar för hur och på vilket sätt du går in i denna process. Erfarenheten och utvärderingar från tidigare kurser visar att upplägget ger goda möjligheter att fördjupa förståelsen på sig själv, relationen till Gud och sina medmänniskor. Denna genomlysning ger en gedigen grund för det fortsatta uppdraget som själavårdare. Kursupplägget syftar till att ge struktur och trygghet för den enskilde deltagaren att arbeta med dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt. Ett viktigt mål med fortbildningen är att stärka den enskilde deltagaren i sin tilltro till det själavårdande samtalets möjligheter och den egna förmågan att gå in i ett sådant samtal. 

Fortbildningens upplägg 

Utbildningen är uppdelad på en introduktionsdag samt fyra internat fördelade över ett år. Vid varje internat varvas föreläsningar, handledning gällande själavårdsärenden och delande i mindre grupper, så kallade basgrupper eller delandegrupper. En handledare följer handledningsgruppen under hela året och likaså följer en samtalsledare delandegruppen under året. Dessa ledare har till uppgift att skapa en god struktur och värna om ett tryggt samtalsklimat i grupperna. Inför varje seminarium får deltagarna förbereda sig genom litteraturläsning som sammanfattas i en kortare skriftlig uppgift som lämnas in. Vidare får deltagarna förbereda sig inför seminarierna genom en reflektionsuppgift som sedan delas i delandegrupperna. Det arbete som sker under internaten får deltagaren ta med sig ut i det vardagliga arbetet.  På så sätt sker ett samspel mellan vardagens själavårdande arbete och internatens föreläsningar, handledning och delandegrupper. Utöver detta ska deltagaren gå i egen själavård under utbildningstiden.   

 Fortbildningens delmoment 

 • Introduktionsdag
 • Fyra seminarier i internatform på själavårdsinstitutet, Lilleskog som sträcker sig från måndag förmiddag till torsdag eftermiddag. Dessa seminarier har följande teman:
 • Berättelsen om mig själv
 • Berättelsen om mig själv och andra
 • Berättelsen om mig själv och Gud
 • Berättelsen om mig själv som själavårdare
 • Egen själavård under fortbildningens gång som omfattar tio samtal. Deltagaren ansvarar själv för att kontakta en själavårdare för samtal. Vid behov kan själavårdsinstitutet Lilleskog vara behjälpliga att förmedla kontakt beroende på var i landet deltagaren bor. 
 • Litteraturläsning och skriftlig reflektionsuppgift
 • Förberedelser inför delandegrupper
 • Avslutande skriftligt fördjupningsarbete om ca 10-15 sidor där den enskilde deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt område inom själavården. Detta arbete presenteras i delandegrupperna.

Utbildningsbevis för fortbildningen ges när samtliga delmoment är fullgjorda.  

Datum 

Kursen är förlagd till kalenderåret 2023. 

Introduktionsdag: 

v. 4 torsdag 26/1 klockan 09.30-16

  Seminarier: 

  1. v. 9 27/2 – 2/3 
  2. v. 21 22-25/5                                
  3. v. 39 25-28/9                             
  4. v. 47 20-23/11                              

  Seminarierna börjar klockan 09.30 på måndagen och avslutas klockan 15.00 på torsdagen. När du tar ställning till din möjlighet att söka kursen ber vi dig att respektera seminariernas start- och sluttid i din planering.

  Frågor? 

  Varmt välkommen att kontakta David Sjogerlöv, stiftsadjunkt vid Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog på david.sjogerlov(a)svenskakyrkan.se eller 0322-512 87 

  Kursavgift 
  Kostnaden för hela utbildningen 43 000 kr faktureras med halva kostnaden vid två tillfällen. De första 21 500 kr ska vara inbetalda senast sista oktober 2022 och den andra hälften senast sista maj 2023.

  I avgiften ingår utbildningskostnader som arvode till föreläsare, handledare samt övriga kurskostander och helpension under dagarna på Lilleskog med boende i enkelrum.  Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften.

  Vid erbjudande om plats på fortbildningen kommer du tillsammans med  betalningsansvarig chef/arbetsledare att få skriva under en betalningsförbindelse där  arbetsgivaren förbinder sig att betala kostnaden för fortbildningen. Först när underskriven betalningsförbindelsen är inskickad och registrerad är anmälan bindande. 

  Ansökan 

  Anmälan görs via anmälningslänken https://www.trippus.net/Fortbildning-i-sjalavard-2023-nya-anmalningar

  Anmälan kompletteras med personligt brev samt intyg som visar att deltagaren har minst två års arbetslivserfarenhet efter vigning till präst eller diakon. Det personliga brevet ska omfatta max 500 ord där den sökande berättar kort om sig själv, sina erfarenheter om själavård samt varför det finns en önskan om att gå just denna fortbildning.  

  Personligt brev och intyg om arbetslivserfarenhet skickas till: 

  lotta.haettner.sandberg(a)svenskakyrkan.se 

  eller 

  Lotta Haettner Sandberg 

  Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog 

  Norra Lilleskogsvägen 9 

  441 96 Alingsås 

  Antagning 

  Deltagarantalet är begränsat till 15 platser.  Urvalet sker baserat på behörighet, tid för inkommen ansökan samt personligt brev.

  Besked om antagning sker senast 15 september. Beskedet skickas till den e-postadress du uppgivit vid din ansökan.