Fortbildning i enskild själavård

För dig som är präst eller diakon med en längtan att fördjupa uppgiften som själavårdare.

Fortbildning i enskild själavård för diakoner och präster 2024 – 2025

 För vem? 

Utbildningen riktar sig dig som präst eller diakon som har minst två års arbetslivserfarenhet efter din vigning. Du som söker behöver också ha arbetat med själavårdande samtal som en del av tjänsten under samma tidsperiod.  

 Kursbeskrivning 

Fokus för denna fortbildning är att skapa utrymme för deltagaren att reflektera över uppgiften som själavårdare. I vår tid ställs själavårdaren inför många olika utmaningar. En av dessa frågor handlar om själavårdarens professionalitet. I mötet med dessa utmaningar är det lätt att börja snegla åt andra praktiker, till exempel psykologi och psykoterapi. Även om kunskaper från psykologi och psykoterapi kan vara till en mycket god hjälp för själavårdaren, så står inte själavårdens djupaste grund att finna där. Det är något annat som är omistligt för själavården och själavårdaren, det faktum att det är i Gud vi lever, rör oss och är till. Utifrån denna grund kommer själavårdarens egna livserfarenheter att vara i föremål för reflektion och bearbetning under fortbildningens gång.  

Som kursdeltagare behöver du vara beredd att bereda plats för och ta ansvar för hur och på vilket sätt du går in i denna process. Erfarenheten och utvärderingar från tidigare kurser visar att upplägget ger goda möjligheter att fördjupa förståelsen om sig själv, sin relation till Gud och sina medmänniskor. Denna genomlysning ger en gedigen grund för det fortsatta uppdraget som själavårdare. Kursupplägget syftar till att ge struktur och trygghet för den enskilde deltagaren att arbeta med dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt. Ett viktigt mål med fortbildningen är att stärka den enskilde deltagaren i sin tilltro till det själavårdande samtalets möjligheter och den egna förmågan att gå in i ett sådant samtal. 

Fortbildningens upplägg 

Utbildningen är uppdelad på en introduktionsdag samt fyra internat fördelade över ett år. Vid varje internat varvas föreläsningar, handledning gällande själavårdsärenden och delande i mindre grupper, så kallade basgrupper eller delandegrupper. En handledare följer handledningsgruppen under hela året och likaså följer en samtalsledare delandegruppen under året. Dessa ledare har till uppgift att skapa en god struktur och värna om ett tryggt samtalsklimat i grupperna. Inför varje seminarium får deltagarna förbereda sig genom litteraturläsning som sammanfattas i ett en kortare skriftlig uppgift som lämnas in. Vidare får deltagarna förbereda sig inför seminarierna genom en reflektionsuppgift som sedan delas i delandegrupperna. Det arbete som sker under internaten får deltagaren ta med sig ut i det vardagliga arbetet.  På så sätt sker ett samspel mellan vardagens själavårdande arbete och internatens föreläsningar, handledning och delandegrupper. Utöver detta ska deltagaren gå i egen själavård under utbildningstiden.   

 • Fortbildningens delmoment 
 • Introduktionsdag 
 • Fyra seminarier i internatform på Själavårdsinstitutet, Lilleskog som sträcker sig från måndag förmiddag till torsdag eftermiddag. Dessa seminarier har följande teman: 
 1. Berättelsen om mig själv 
 2. Berättelsen om mig själv och andra 
 3. Berättelsen om mig själv och Gud 
 4. Berättelsen om mig själv som själavårdare 
 • Egen själavård under fortbildningens gång som omfattar tio samtal. Deltagaren ansvarar själv för att kontakta en själavårdare för samtal. Vid behov kan själavårdsinstitutet Lilleskog vara behjälpliga att förmedla kontakt beroende på var i landet deltagaren bor.  
 • Litteraturläsning och skriftlig reflektionsuppgift 
 • Förberedelser inför delandegrupper 

 Utbildningsbevis för fortbildningen ges när samtliga delmoment är fullgjorda.  

Kursavgift
Kursavgiften för hela utbildningen är 44 tkr – 11 tkr/seminarium. Fakturering sker under våren 2025.

I kursavgiften ingår:

 • Kost/logi för fyra seminarier måndag till torsdag
 • Kursavgift/föreläsningar
 • Handledning under två terminer
 • Övriga kurskostnader. Vänligen notera att kurslitteraturen inte ingår i kursavgiften.

Vid erbjudande om en plats på fortbildningen kommer du tillsammans betalningsansvarig chef eller arbetsledare att få skriva under en betalningsförbindelse som innebär att arbetsgivaren förbinder sig att betala kostnaden för fortbildningen. Först när betalningsförbindelsen är underskriven är anmälan bindande. 

 

Ansökan

Anmäl dig via länken https://www.trippus.net/Fortbildningförsjälavård2024/25

Anmälan kompletteras med ett personligt brev samt ett intyg som visar att deltagaren har minst två års arbetslivserfarenhet efter vigning till präst eller diakon. Det personliga brevet ska omfatta max 500 ord där den sökande berättar kort om sig själv, sina erfarenheter om själavård samt varför det finns en önskan om att gå just denna fortbildning.  

– Personligt brev och intyg om arbetslivserfarenhet skickas till: 

lotta.haettner-sandberg@svenskakyrkan.se eller Lotta Haettner Sandberg, Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog, Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås 

Sista anmälningsdag: 1 oktober  2024 

Antagning 

Antalet platser är begränsat till 15 deltagare. Urvalet sker baserat på behörighet, tid för inkommen ansökan samt personligt brev.  

Du får besked om antagning senast den 14 oktober. Beskedet skickas till den e-postadress du uppgivit vid din ansökan. 

Du som blir antagen får tillsammans med ditt besked om antagning en betalningsförbindelse som ska skrivas under av dig som deltagare samt betalningsansvarig chef/arbetsledare. Först när denna betalningsförbindelse har skrivits under och ankommit till själavårdsinstitutet Lilleskog är din anmälan bindande. 

Datum 

Kursen är förlagd till kalenderåret 2024-2025. 

Introduktionsdag: 18 november kl 09.30-15.30

Seminarier: 

 1. 9-12 december 2024                               
 2. 24-27 februari 2025                            
 3. 12-15 maj   2025        
 4. 15-18 september 2025                   

Seminarierna börjar klockan 09.30 på måndagen och avslutas klockan 15.00 på torsdagen. När du tar ställning till din möjlighet att söka kursen ber vi dig att respektera seminariernas start- och sluttid i din planering.   

Har du frågor kring kommande Fortbildning i själavård

Varmt välkommen att kontakta Lotta Haettner Sandberg,  stiftsadjunkt vid Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog.

lotta.haettner-sandberg@svenskakyrkan.se eller 0322-512 88