Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås.
 
line decor
  
line decor


 
 
 

LILLESKOGS HISTORIA

Lilleskog hörde ursprungligen till gården Östra Bodarne och hette då
Lilla Östrabodarne. Lilleskog blev en fristående jordbruksfastighet år 1847
och då uppfördes den första mangårdsbyggnaden.

1902 tillträdde en ny ägare som byggde en ny mangårdsbyggnad som stod
klar 1905. Denna byggnad var betydligt större med två våningar, takterass, balkong och burspråk. Entrén var placerad i södra hörnet och rums-disponeringen såg helt annorlunda ut mot idag. Den gamla mangårds-byggnaden flyttades 200 meter söderut (gula huset).

Nästa ägare som satte sin prägel på gården var friherrinnan Beata Sophie Fleetwood. Hon tillhörde en gammal belgisk adelsläkt och blev tidigt änka.
Hon lät genomföra en omfattande ombyggnad av huvudbyggnaden år 1915-1917. Den byggdes om till en patriciervilla i italiensk stil. Entrén flyttades till västra sidan, två flyglar byggdes och burspråket blev en inbyggd balkong över entrén. Invändigt tillkom de vackra målningarna i salongen. Ombyggnaden tog tid
och kostade mycket pengar. För att ha någonstans att bo under tiden lät
Fru Fleetwood uppföra en mindre villa (röda huset).


De sista privata ägarna till Lilleskog, fabrikörsparet Max och Lisa
Klusendick, donerade gården till Svenska Kyrkan. Sedan 1971 har den varit i Skara Stifts ägo.

1928 tillträdde Max och Lisa Klusendick som ägare. De var bosatta i Stockholm och köpte Lilleskog som sommarresidens. Max Klusendick drev ett företag som gjorde dörrbeslag och diverse metallvaror. 1933 gick flyttlasset för både familjen och verksamheten till Alingsås. Max Klusendick omvandlade då sitt företag till ett aktiebolag och Tekaverken AB bildades.

Klusendicks hade många anställda på Lilleskog; kokerska, husa, chaufför, ladugårdskarl och trädgårdsmästare. Nedanför röda huset fanns stora växthus där det odlades till hushållet men det kördes även in med häst och vagn till Alingsås för försäljning. I röda huset fanns två lägenheter och där bodde trädgårdsmästaren och ladugårdskarlen med familjer. Gula huset var mangel- bod och gästhus. Max var under många år kyrkorådsledamot i Katolska Kyrkan. Han konverterade senare till Svenska Kyrkan där Lisa var aktiv.

Jaktstugan lät Max uppföra på 30-talet då han jagade mycket.
Fru Klusendick höll ofta morgonbön där åtföljd av sina trogna boxrar.

Makarna ville att deras vackra hem skulle glädja många och donerade därför Lilleskog till Svenska Kyrkan år 1959. De skulle dock få bo kvar så länge de levde och i januari 1971 tillträdde stiftet.

• 1975 byggdes ett Franciskuskapell i gamla ekonomibyggnaden.
• 1979 stod en ny prästgård klar och föreståndarparet som tidigare bott i huvudbyggnaden kunde flytta in.
• 1980 byggdes klockstapeln.
• 1995 byggdes annexet.
• 2003 byggdes hönshuset om till kapell och invigdes av biskop Lars-Göran Lönnermark.

Ovan: Annexet med gäst- och grupprum.
Nedan: Konferensbyggnaden.

Kapellet var från början gårdens hönshus.


Ikonerna i Lilleskogs kapell

"Ett fönster mot himlen". Med de orden kan vi beskriva ikonens uppgift. När vi blir stilla vid ikonerna i
kapellet, öppnar de oss för det heliga och deras ljus strömmar över oss. Här och nu finner vi en mötesplats mellan himmel och jord.

Ljusgivaren

Ikonen visar Kristus i majestät och närhet. Vi möter Kristi ögon och är sedda av honom just så som våra liv är just nu. Den högra handen är lyft till välsignelse över oss. Boken han håller i handen är Livets bok, där våra namn är inskrivna.

Den bedjande gudsmodern

Maria är Herrens tjänarinna på jorden. Hennes ansikte bär en stilla sorg men också något tröstefullt över sig. Det är ett ansikte som vet vad det är att uppleva smärta. Maria kan därför vara en hjälp för alla oss som kämpar idag. Hennes händer är formade till bön.

Ikonerna i Lilleskogs kapell, Ljusgivaren och Den bedjande gudsmodern, är målade genom handen av Kjellaug Nordsjö, Arvika.

Ovan: Livgivaren.

T h: Den bedjande gudsmodern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• VÄGBESKRIVNING:

Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
• Tåg till Alingsås, taxi 5 km
Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km.
• Karta här>>>


GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT